Bærekraftig livsstil

Det er flere år siden vi bestemte oss for å endre livstilen i mer miljøvennlig retning, men det har vist seg å være til tider både komplisert og vanskelig. For det første var det i starten vanskelig å finne informasjon, noe som har blitt mye bedre, og for det andre er det ikke alltid like lett å gjennomføre de miljøvennlige valgene av en haug med grunner. Poenget er jo at disse grunnene ikke er gode nok. For å sitere en person som jeg håper våre to døtre etterhvert vil se opp til:

Our house is on fire. I am here to say, our house is on fire. […] I want you to act as you would in a crisis. I want you to act as if our house is on fire. Because it is.

Greta Thunberg 16 år

Vi har prøvd mange forskjellige ting og ønsker her å dele de tingene som gir mest effekt og som er mulig å gjennomføre. Tiden for å snakke om dette er over, tiden er her for å gjøre noe.

Continue reading “Bærekraftig livsstil”

Vårt valg av miljøstandard – ZEB-OM

Boliger har et stort potensiale for å være svært delaktige med å redusere klimautslippene både nasjonalt og for hver enkelt beboer. Utslippet til en bolig kan måles av to faktorer, utslipp knyttet til byggingen av huset inklusive materialer og bruken av boligen over livsløpet til boligen. Rapporter fra OECD og IEA hevder at hvis vi skal nå målet med å holde konsentrasjonen under 450 ppm CO2 i atmosfæren må 2/3 av utslippsreduksjonen komme fra energieffektiviserende tiltak. I den vestlige verden står bygninger for ca 1/3 av både energiforbruket og klimagassutslipp (IEA 2012 og 2015).

Innen 2020 har EU forpliktet seg til at alle nye hus skal være tilnærmet nullenergihus. Norge har fulgt opp dette og har de samme ambisjonene, men det er ikke så lett å tolke hva tilnærmet nullenergihus faktisk betyr og dette gir rom for tolkning. Denne tolkningen tar også kun innover energiforbruket til et hus og ikke klimagassutslippet når huset bygges eller ved bruk. ZEB (Zero Emission Building) senteret er et norsk forskningssenter som jobber for å lage en standard som tar innover seg både energiforbruk, klimagassutslipp og har som ambisjon å fjerne tilnærmet helt og erstatte det med nullutslippshus. ZEB senteret sine definisjoner på nullutslippshus er veldig strenge og ytterpunktet innebærer at et hus skal ha nullutslipp igjennom hele livsløpet. Dette innebærer at utslipp fra produksjonen av materialene brukt i huset, utslipp fra byggingen av huset, drift av huset og til slutt rivingen av huset må tas med i beregningene for huset. Jeg anbefaler boken som er avbildet på bildet over som summerer opp forskningen fra ZEB senteret over de siste 8 årene, den kan kjøpes hos Fagbokforlaget her.

Les videre for å få et innblikk i hva ZEB-OM er og hvorfor vi har valgt å sikte mot dette ambisjonsnivået.

Continue reading “Vårt valg av miljøstandard – ZEB-OM”

Forprosjekt + søknad om rammetillatelse til kommunen

Forprosjektfasen er som sagt en videreføring av arbeidet som ble gjort i skissefasen og det er her mesteparten av de mest arbeidsintensive beslutningene tas. Vi er akkurat nå et sted mellom forprosjekt og detaljeringsfasen da disse fasene kan gli litt over i hverandre. Jeg skriver derfor dette nå for å vise litt hvor vi har kommet nå, men noen av detaljeringsgraden kan nok ligge litt utenfor forprosjekt.

Forprosjektfasen har gått med på:

  1. Etablere konsensus rundt miljømålsetting for bygget.
  2. Utvide kompetansen i teamet med flere konsulenter for å vurdere om miljømålsettingen er realistisk
  3. Etablere miljømålsetting og budsjettmål felles for arbeidsgruppen.
  4. Detaljere tegningene fra skissefasen videre.
  5. Detaljere tegningene slik at vi kunne se på de i 3D!
  6. Gjøre ferdig alt av søknader til naboer, kommune og fylkeskommune.

Continue reading “Forprosjekt + søknad om rammetillatelse til kommunen”